Българска Федерация на Радиолюбителите

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА QSL БЮРОТО КЪМ БФРЛ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 Тази инструкция урежда дейността на QSL бюрото към БФРЛ.

Чл. 2 Предмет на инструкцията са отношенията на QSL бюрото с ползващите

      неговите услуги радиолюбители.

Чл. 3 Дейността на QSL бюрото се ръководи от QSL менажера на БФРЛ и е

 подчинена пряко на УС на БФРЛ.

Чл. 4 Функционалните задължения на QSL менажера на БФРЛ са:

 - разпределя регулярно входящата и изходящата QSL кореспонденция и я

 изпраща периодично на съответните адреси;

 - води списък на ползвателите на QSL бюрото;

 - събира таксите за ползване на услугите на QSL бюрото и води първичната

 счетоводна документация по тях

Чл. 5 QSL картичките, изпращани от ползвателите на QSL бюрото, трябва да

 отговарят на следните изисквания:

 - да са с размер 9 х 14 см;

 - да са отпечатани върху качествена хартия с тегло 150-230 гр./кв.м.

 - да съдържат следните препоръчителни елементи: емблемата на БФРЛ, зони

 ITU и WAZ, QTH, име и адрес, QTH loc., подпис на оператора;

 - инициалът на получателя да бъде изписан с големи печатни букви и да се

 намира на видно място върху картичката;

Чл. 6 QSL менажерът има право да не приема QSL картички, неотговарящи на

 условията по чл.5. При възникнали противоречия, окончателно решение се

 взeма от УС на БФРЛ.

Чл. 7 QSL менажерът връща обратно на ползвателите QSL картички, когато те са

 предназначени за държави, които нямат QSL бюро или за менажери, които не

 приемат QSL картички през QSL бюрата.

 

II. ФИНАНСИРАНЕ НА QSL БЮРОТО

 

Чл. 8 Финансирането на QSL бюрото се осъществява чрез такси за ползване на

 услугите на бюрото и допълнително финансиране:

 (1) таксите за използване на QSL бюрото се определят ежегодно от УС на

 БФРЛ в приложение, което е неразделна част от настоящата нструкция;

 (2) допълнително финансиране са суми, внасяни от спомоществователи с цел

 подпомагане на QSL бюрото;

 (3) допълнително финансиране се допуска и по решение на УС на БФРЛ с

 пари от сметките на БФРЛ.

Чл. 9 (1) Средствата по чл. 8 се следят счетоводно отделно от другите средства

 на БФРЛ и се изразходват само за нуждите на QSL бюрото.

 (2) QSL бюрото разполага със собствена банкова сметка.

Чл.10 Таксите по чл. 8(1) са различни за ползватели, които са членове на БФРЛ и

 ползватели, които не са членове на БФРЛ.

Чл.11 Датата на плащането на членския внос в БФРЛ или на първата такса по

 чл.8(1) се счита за дата на регистрация в регистъра на ползвателите на

 QSL бюрото. Регистрацията е валидна до края на календарната година.

 

III. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА QSL БЮРОТО

 

Чл.12 Ползвателят има право да изпраща неограничено количество QSL картички,

 след заплащане на съответната такса по чл.8(1)

Чл.13 Ползвателят сам посочва адреса, на който желае да получава своите QSL

 картички. Адресът трябва да бъде в пределите на България.

Чл.14 Ползвателите, които са членове на БФРЛ, получават и допълнителни

 материали, свързани с дейността на БФРЛ.

Чл.15 Ползвателите, обслужващи други радиостанции като техни QSL

 менажери, плащат само таксата по чл.8(1).

Чл.16 Ползвателят може да получава кореспонденцията си и лично от QSL

 менажера, както и чрез друго лице, което е упълномощил писмено.

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА QSL БЮРОТО

 

Чл.17 Ползвателят е длъжен да попълва четливо изпращаните от него QSL

 картички, като обърне особено внимание на изписването на инициала на

 получателя и неговия менажер, ако има такъв.

Чл.18 Ползвателят е задължен преди изпращането на картичките в QSL бюрото да

 ги сортира по страни.

Чл.19 Ползвателят е длъжен да издири необходимите QSL менажери и да ги изпише

 върху съответните QSL картички.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.20 Получените QSL картички за несъществуващи български инициали се връщат

 на подателя.

Чл.21 Получените QSL картички за радиолюбители, които не са членове на БФРЛ и

 не са заплатили таксите по чл.8(1), се съхраняват до края на

 календарната година. След изтичане на календарната година картичките

 се връщат на подателя.

Чл.22 Настоящата инструкция влиза в сила на 01.01.2007 г.