Дата

Изпратена кореспонденция за страната

Изпратена кореспонденция за чужбина

19.01.2022

 LZ1AEY, LZ1DB, LZ1EDU, LZ1FG, LZ1IN, LZ1NK, LZ1QB, LZ1XN, LZ2CAL, LZ2CC, LZ2CM, LZ2CP, LZ2DB, LZ2DD, LZ2ES, LZ2FP, LZ2HJ, LZ2HV, LZ2KV, LZ2LP, LZ2QA, LZ2QQ, LZ2RS,LZ2SR, LZ2STA, LZ2UG, LZ2VU, LZ2YR, LZ2ZG, LZ2ZY, LZ3AN, LZ3KB, LZ3YY, LZ3ZX, LZ4AE, LZ4GL, LZ4TX, LZ5DB, LZ5NA  

15.01.2022

   9A, EI, HL, OH, OM, PY, SM

14.01.2022

 LZ1GU, LZ1ZF, LZ2HT